Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Yin Studio Niedorp

 1.      Begrippen  
 
1.1 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Yin Studio Niedorp georganiseerde lessen en workshops.
1.2 Lessenkaart: een door Yin Studio Niedorp uit te geven c.q. uitgegeven, en door een cursist te betalen c.q. betaalde, bundel lessen voor het volgen van yogalessen bij Yin Studio Niedorp. Lessenkaarten zijn geldig voor een vooraf bepaald aantal van tien lessen en vooraf bepaalde periode van dertien weken.
1.3 Algemene Voorwaarden: deze door Yin Studio Niedorp gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van YinStudio Niedorp, www.yinstudioniedorp.com.
1.4 Losse Les: een éénmalige door een cursist te betalen en te volgen yogales bij Yin Studio Niedorp, anders dan op basis van een lessenkaart.
1.5 Prijs: de totale prijs van de lessenkaart, losse les, proefles of de workshop.
1.6 Website: de website van Yin Studio Niedorp www.yinstudioniedorp.com
1.7 Workshop: een bij Yin Studio Niedorp te geven workshop.
1.8 Proefles: eenmalig te volgen les per persoon. 

2.      Toepasselijkheid  
 
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lessenkaarten en voor zover van toepassing, op de losse lessen van en bij Yin Studio Niedorp. Door deelname aan een yoga les verklaart de Cursist zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Yin Studio Niedorp kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. 

3.      Leskaarten en Prijzen

3.1 Deelnemers kunnen yogalessen volgen op basis van een proefles, lessenkaart of losse les.
3.2 Een lessenkaart is geldig op het moment dat Yin Studio Niedorp het verschuldigde geld van de cursist heeft ontvangen en volgens de termijn van het type leskaart. Een lessenkaart loopt automatisch af.
3.3. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindigingen opschorting geldt niet voor de losse lessen.
3.4 De geldende prijzen voor een lessenkaart, losse les, proeflessen workshop staan altijd op de website van Yin Studio Niedorp.  

4.      Betaling en Prijswijziging

4.1 Een lessenkaart, losse les, proefles of workshop moet voorafgaand aan de te volgen yoga les/workshop betaald worden. Betaling kan worden gedaan via overschrijving.
4.2 Yin Studio Niedorp behoudt zich het recht voor de prijzen van de leskaart, proefles en losse les te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een mailing en vermelding op de website.

 5.      Reserveren voor yoga lessen      

5.1 Een lessenkaart geeft toegang tot de les als die van tevoren gereserveerd is via de mail.
5.2 Een afzegging van de les dient uiterlijk 8 uur voorafgaand aan les te gebeuren via de mail/ WhatsApp.
5.3  Niet gevolgde lessen worden niet gecrediteerd, mits het een lessenkaart betreft waarvan de 13 weken zijn verstreken. 

6.      Huisregels

6.1 Alle deelnemers moeten altijd de volgende huisregelsvan Yin Studio Niedorp volgen:- Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van (geurloze)deodorant wordt zeer op prijs gesteld. Rekening houdend met andere cursisten, wordt iedereen verzocht geen parfum of andere geuren te dragen, en geen spraydeodorant in de kleedkamer te gebruiken.- Draag schone kleding tijdens de yoga lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.- Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les teeten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.- Geen schoenen in de yoga studio.- Yin Studio Niedorp stelt yogamatten, kleden en meditatiekussens ter beschikking voor de lessen. De yoga attributen dienen nagebruik altijd opgeruimd te worden door de cursist die daarvan gebruik heeft gemaakt. Voor lessen vragen wij de deelnemer een eigen kleed/doek voor op demat mee te nemen.- De (lichamelijke) integriteit van cursisten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt doorYin Studio Niedorp niet getolereerd.
6.2 Yin Studio Niedorp behoudt zich het recht voorcursisten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot Yin Studio Niedorp te ontzeggen en het lidmaatschap van de betreffende cursisten te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld. 

7.      Lesrooster    

7.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. YinStudio Niedorp behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing en via vermelding op de website.
7.2 Yin Studio Niedorp behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
7.3 Yin Studio Niedorp is open tijdens de vooraf aangekondigde lestijden. 

8.      Beëindigingen Opschorting lidmaatschap        

8.1 Een lessenkaart is geldig op het moment dat Yin StudioNiedorp het verschuldigde geld van de cursist heeft ontvangen en volgens de termijn van de leskaart. De leskaart loopt automatisch af.
8.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de cursist overleggen met Yin Studio Niedorp over een oplossing.

 9.      Aansprakelijkheid  

9.1 Yin Studio Niedorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Yin Studio Niedorp.
9.2 Yin Studio Niedorp zorgt voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens eenyoga les. Door deelname aan een yogales bij Yin Studio Niedorp, aanvaardt de cursist dit risico op een blessure. Yin Studio Niedorp biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:- Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.- Yin Studio Niedorp is geen therapeut en de yogalessen worden niet gegeven als therapie.- Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.- Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.- Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.- Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.- Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt. - Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit. 

10.     Persoonsgegevens  

10.1 Yin Studio Niedorp verzamelt persoonsgegevens van de cursisten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de lessenkaarten en het versturen van nieuwsbrieven (zie 10.2) . Yin Studio Niedorp gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.10.2 Yin Studio Niedorp gebruikt de in artikel 10.1genoemde persoonsgegevens ook om de cursisten op de hoogte te brengen van activiteiten van Yin Studio Niedorp en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de cursist geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yin Studio Niedorp, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: yinstudioniedorp@outlook.com. De cursist is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yin StudioNiedorp gebruik kan worden gemaakt.10.3 Yin Studio Niedorp geeft de persoonsgegevens van de cursist nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

11.     Toepasselijkrecht en geschillenbeslechting      

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een lessenkaart, losse of proefles, dan wel het volgen van (privé)yoga les(sen) bij Yin Studio Niedorp zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator. 

12.     Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden      

12.1 Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uitvan deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een Workshop verklaart de cursist zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de AanvullendeVoorwaarden.  

13.     DeelnameWorkshop en Inschrijfgeld      

13.1 Een cursist kan deelnemen aan een workshop nadat deze zich vooraf bij Yin Studio Niedorp daarvoor heeft ingeschreven en betaald. Eenplaats in de workshop is gegarandeerd nadat Yin Studio Niedorp betaling van het inschrijfgeld heeft ontvangen. 

14.     Betaling      

14.1 Voor deelname aan een workshop moet voorafgaand aan de te volgen Workshop betaald worden. Betaling kan worden gedaan via eenoverboeking. 

15.     Annulering deelname Workshop  

15.1 Tot 72 uur voor de geplande workshop kan de cursist zijn inschrijving kosteloos annuleren en ontvangt de cursist het betaalde bedrag terug. Annuleren kan per e-mail aan yinstudioniedorp@outlook.com.
15.2 Indien de cursist zijn inschrijving korter dan 72 uurvoor een geplande workshop annuleert, wordt het bedrag dat is betaald voor de workshop niet terugbetaald. 

16.     Workshop rooster  

16.1 Het geldende workshop rooster staat altijd op deWebsite. Yin Studio Niedorp behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing en vermelding op de website.
16.2 Yin Studio Niedorp behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

Verandering kost tijd, gun jezelf die ook.

VRAAG EEN PROEFLES AAN